การออกแบบห้องเก็บเสียง


วัสดุต่างกันก็จะสะท้อน ดูดซับเสียงไม่หมือนกัน

 

 

โปรดสังเกตุ โครงไม้พื้น จะใส่ U-Boat Floor Floaters 

ลูกยางตัวUเพื่อแยกโครงรางเดิมกับโครงใหม่ออกจากกัน

 

 

การเข้าโครงไม่แนวนอนแบบ Random เพื่อลดการเกิด Resonance

 โปรดสังเกตุ โครงไม้แนวนอนไม่เป็นระเบียบ เพื่อลดการเกิดคลืนเรโซแนนซ์(Resonance). เรโซแนนซ์:

คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อใส่พลังงานให้กับวัตถุ จะทำให้วัตถุสั่นด้วยความถี่ธรรมชาติ

 

 

ไม่ควรให้ปลั๊กไฟอยู่ระดับเดียวกันหรือ ตรงกัน ควรอยู่ตรงข้ามโครงไม้

 

 

โปรดสังเกตุ ว่ามีการติดตั้งวัสดุซับเสียงหลายชั้น หลายชนิด เพื่อดูดซับ ความถีเสียงได้หลายความถี่

และลดการเกิด Resonance ความถี่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนจากวัสดุผนัง ของห้อง

 

 

วัสดุดูดซับเสียง และกระจายเสียง

การติดตั้งเข้ามุม Bass Traps และวัส ตัวดูดซับเสียง

 

 

 

การคำนวณหาความดังเสียง ในห้องแบบปิด

Sound Pressure Calculation in a Room 

ในห้องที่มีผนังและวัตถุ ธรรมดา และมี ช่อง ทางให้เสียงออกมาจากห้อง จะมาก หรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับ วัตถุ ที่อยู่ในห้อง อาจมีการกระจายคลื่นเสียงหลายความถี่ออกมามากน้อยไม่เท่ากัน

 

แบบง่ายๆ สำหรัย การคำนวณ ระดับความดังของเสียงในห้องธรรมดา ที่มีพื้นที่ปิด

มีโปรแกรมAcoustical ใข้คำนวณ ติดตาม ระดับการสะท้อน ของคลื่นเสียง ข้อมูลที่โปรแกรมต้องการ คื่อข้อมูลทางเรขาคณิตของห้องและข้อมูลการป้อนสัญญาเสียงเพื่อวิเคราะห์ เสียง ดูด ซับ และ สะท้อนให้ เห็น ถึง คุณสมบัติ ของ พื้น ผิว ทั้งหมดปกติ โปรแกรม เหล่า นี้ จะ ถูก ใช้ โดย วิศวกร acoustic

Knowledge Audio ความรู้เรื่องเสียง