Recording Studios


  • Audio Interface
    Audio Interface Audio Interface จะช่วยให้คุณสามารถบันทึกเสียงผลงานเพลงหรือผลงานเกี่ยวกับ Sound ของคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของSoundลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยแปลงสัญญาณจากอะนาล็อกไปเป็...